partners
 

main partners:

 

VRT

VRT volgt technologische en maatschappelijke evoluties op om mee te bouwen aan de toekomst van media. Kijkervaringen worden immersiever, radio is gepersonaliseerd, en nieuws engageert communities overal en altijd, op maat van de gebruiker. Innovatieve projecten proberen niet alleen de workflow en het aanbod van VRT te verbeteren of vernieuwen, maar ook dat van de mediasector in België en daarbuiten. Daarom bouwt VRT expertise en inzichten op tijdens verschillende Europese projecten en samenwerkingen die we delen met het breder medialandschap.

VRT follows technological and societal evolutions to help build the future of media. The innovation department works closely together with Flemish and European partners, among which startups, universities, broadcasters and other media organizations. By researching, developing and implementing new workflows, experiences and offerings, the VRT aims to inspire the media sector, stimulate entrepreneurship and collaboration, and connect people with the media of tomorrow.


VAR

Var, de Vlaamse Audiovisuele Regie, is VRT’s mediaregie die reclameruimte op de media van de openbare omroep commercialiseert. Sinds kort kan je bij Var ook terecht voor campagnes op de kanalen van Spotify Belgium. Als innovatieve mediapartner wil Var vooral performante oplossingen aanreiken aan adverteerders en hun partners/agentschappen en hen op een optimale manier met consumenten verbinden.

Var, VRT’s sales house, commercializes advertising space on the different media channels of the national public broadcaster. As of recently, you are also able to plan campaigns on the channels of Spotify Belgium with Var. Being an innovating media partner, Var aims to deliver performing solutions to advertisers and their partners/agencies, connecting them in an optimal way to their consumers.


 

Media Invest Vlaanderen

Media Invest Vlaanderen is een joint venture van de VRT en de Vlaamse Participatiemaatschappij (PMV). Met MIV willen ze nieuwe initiatieven financieel helpen om te groeien. KMO’s die actief zijn in mediacontent (film- en tv-productiehuizen, gaming studio’s…) of mediatechnologie kunnen op MIV een beroep doen voor (converteerbare) achtergestelde leningen of kapitaalparticipaties van 250.000 euro tot 1.000.000 euro (richtbedragen) in een één of meerdere rondes. De professionalisering en het internationaal potentieel van de Vlaamse mediasector te ondersteunen en versterken: dat is de missie van MIV.

Media Invest Vlaanderen is a joint venture between the VRT and the Vlaamse Participatiemaatschappij (PMV). With MIV they have the ambition to financially help new initiatives to grow. SME’s that are active in media content (film and TV production houses, gaming studios...) or media technology can call on MIF for (convertible) subordinated loans or capital participations from 250,000 euro to 1,000,000 euro (target amounts) in one or more rounds. To support and strengthen the professionalisation and international potential of the Flemish media sector: that is the mission of MIV

 

supporting partners:

 

Bozar

BOZAR Lab is een departement binnen BOZAR dat onderzoekt hoe nieuwe technologieën de museumervaring en het publiek kunnen beïnvloeden. Het werkt op de kruising van de verschillende disciplines bij BOZAR(beeldende kunst, muziek, film, theater, literatuur, agora) en een transversaal programma. BOZAR Lab verbindt de verschillende artistieke departementen en de vele culturele artistieke partners met innovatieve bedrijven, start-ups, experts en onderzoekers op het gebied van wetenschap en technologie.

BOZAR Lab bestaat uit drie verschillende pijlers: het residentieprogramma, het tentoonstellingsprogramma en het reflectieplatform. Via deze pijlers creëert het BOZAR Lab hybride connecties tussen zijn artistieke en technologische stakeholders en bevordert het creativiteit, kritische reflectie en innovatie op het gebied van kunst, cultuur, wetenschap en technologie.

BOZAR Lab is a department within BOZAR that explores how new technologies can affect museum experience and its audiences. It works at the intersection of BOZAR’s different disciplines (visual arts, music, cinema, theatre, literature, agora) and a transversal programme. BOZAR Lab connects the different artistic departments and its many cultural artistic partners with innovative companies, start-ups, experts and researchers in the field of science and technology.

BOZAR Lab consists of three different pillars: the residency programme, the exhibition programme and the reflection platform. Through these pillars, BOZAR Lab nourishes hybrid links between its artistic and technological stakeholders and fosters creativity, critical reflection and innovation in the fields of art, culture, science and technology. 


Evolane

Evolane creëert een optimale ervaring van applicaties – voor zowel business als gebruikers. Door eigentijdse en soms eigenwijze IT-oplossingen houden we die applicaties performant, toegankelijk en veilig. Onze aanpak is altijd maatwerk. Zodat onze klanten dag en nacht zeker zijn van hun applicaties.

Evolane creates the optimum experience of applications – both for businesses and for private users. Using bleeding edge technologies and out of the box IT solutions, we keep these apps at the top of their game, as well as accessible and secure. We always take a customized and practical approach. So that our customers rely on their applications and services, round the clock.


screen.brussels

In een sterk gediversifieerde markt, zowel door de omvang van de bedrijven als door hun klassieke en innovatieve activiteiten (film, tv, gaming, transmedia, series, webseries …) of door hun expertise (productie, postproductie, virtual reality, financiering, verspreiding …), heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een coherente begeleidende structuur opgesteld die aangepast is aan alle schakels van de keten waarin waarde wordt gecreëerd: producers, postproducers, verdelers, scenarioschrijvers …

 Screen.brussels brengt sinds mei 2016 onder één naam alle gewestelijke diensten samen die zijn audiovisuele sector steunen:

  • financiering van klassieke of innovatieve audiovisuele producties, die hun audiovisueel budget of een deel ervan in het Brussels Gewest uitgeven: screen.brussels fund

  • begeleiding van ondernemingen bij hun oprichting, hun groei en hun internationalisering: screen.brussels cluster,

  • logistieke ondersteuning bij opnames: verkrijgen van vergunningen, hulp bij de zoektocht naar decors, ideeën voor logies ...:  screen.brussels film commission,

  • structurele financiering van groeiende Brussels audiovisuele bedrijven in de vorm van klassieke of converteerbare leningen: screen.brussels business.

 Op basis van die 4 afdelingen, waarvan elke afdeling verbonden is aan een andere gewestelijke instelling, stimuleert screen.brussels een ecosysteem dat de creatie van werkgelegenheid bevordert en internationale zichtbaarheid verleent aan onze ondernemingen.

In a highly diversified market, in terms of company size as well as in terms of traditional and innovative fields of activity (such as film, TV, gaming, transmedia, series, web series), not to mention expertise (such as production, post-production, virtual reality, funding, distribution, etc.), the Brussels-Capital Region has set up a coherent support structure tailored to all links in the value creation chain, namely producers, post-producers, distributors, screenwriters and more.

 Since May 2016, the single brand screen.brussels has brought together all the regional support services for its audiovisual industry:

  • The funding of traditional or innovative audiovisual productions that incur all or part of their audiovisual expenditure in the Brussels region: screen.brussels fund,

  • Support for companies in their creation, growth and internationalisation screen.brussels cluster,

  • Logistics support for filming: obtaining permits, help with scouting for sets/locations, accommodations, etc. screen.brussels film commission,

  • The structural funding of growing Brussels audiovisual companies through traditional or convertible loans screen.brussels business.

Thanks to these four entities, each part of a distinct regional agency, screen.brussels strengthens an eco-system that helps create jobs and gives Brussels companies visibility on the international scene.

 

Mediarte

Als neutrale en objectieve partner vertegenwoordigt mediarte, het Sociaal Fonds van de Belgische Audiovisuele sector en filmproductie, alle particuliere omroepen, productiehuizen, facility management-bedrijven en digitale agentschappen. Mediarte informeert, ondersteunt en adviseert alle betrokkenen over werkgelegenheid en training. Mediarte slaat de brug tussen de uitstroom van instellingen voor hoger onderwijs en de professionele audiovisuele sector. In het kader van de mediacademie treedt het op als regisseur en moderator van een talentmanagementbeleid en als organisator en facilitator van opleidingen. Verder is mediarte gericht op het bevorderen van duurzame carrières en het algemene welzijn in de audiovisuele sector.

As a neutral and objective partner, mediarte, the Social Fund of the Belgian Audiovisual Sector & Film Production, represents all private broadcasters, production houses, facility management companies and digital agencies. Mediarte informs, supports and advises all those involved employment and training. Mediarte bridges the gap between the outflow from higher education facilities and the professional audiovisual sector. Within the framework of the mediacademie, it acts as director and moderator of a talent management policy and as organizer and facilitator of training courses. Furthermore mediarte is seriously focused on the promotion of sustainable careers and the overall wellbeing in the audiovisual sector.

 
MFF_Partner__Proximus_B.png

Proximus is een telecommunicatie- en ICT-bedrijf met activiteiten in België en op de internationale markten, dat diensten verstrekt aan consumenten, bedrijven en de publieke sector.

Via onze merken Proximus en Scarlet zijn wij de voornaamste Belgische leverancier van telefonie-, internet-, televisie- en netwerkgebaseerde ICT-diensten. Onze geavanceerde geïnterconnecteerde vaste en mobiele netwerken verlenen klanten overal en altijd toegang tot digitale diensten en data, en tot een brede waaier aan multimediacontent. We investeren in toekomstgerichte netwerken en innovatieve oplossingen en leggen zo de grondslagen voor duurzame groei.

Proximus is a telecommunication & ICT company operating in Belgium and on the international markets, providing services to consumers, businesses and the public sector.

We are the leading Belgian provider of telephony, Internet, television and network-based ICT services through our Proximus and Scarlet brands. Our advanced interconnected fixed and mobile networks offer access anywhere and anytime to digital services and data, as well as to a broad offering of multimedia content. We invest in future-proof networks and innovative solutions, creating the foundations for sustainable growth.